Web Analytics Made Easy - StatCounter
Setattribute xlink href